گالری فعالیت جهادی واحدخواهران

 

 

 

 

 

 

 سرکشی و بازدید و تحویل بسته های معیشتی + فیلم