مدیر عامل

مدیریت اجرایی مجمع طبق اساسنامه و دستورالعملهای مصوب و ابلاغی هیئت رئیسه مجمع در امور نیازمندیهای عزتمندان جامعه صورت می گیرد.